SÖZLÜ SUNULAR

 SALON A
Oturum Başkanları: Gülsüm Özet (Ankara Numune EAH, Ankara), Gürhan Kadıköylü (Kent Hastanesi, İzmir)
Güldane Cengiz Seval Ankara Üniversitesi, Ankara Kemoterapi ile Mobilizasyon Multipl Miyelomda Yanıtları Etkiliyor mu?
Eren Gündüz Eskişehir Osmangazi Ünversitesi, Eskişehir Lenfomada Otolog Kök Hücre Nakli Hazırlama Rejimi Olarak BuCyE: BEAM’ın Yerini Alabilir Mi?
Şerife Solmaz Medeni İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir Otolog Nakil Yapılan Multipl Myelom Hastalarında Reinfüzyon Gün Sayısının Engrafmana ve Hastanede Kalış süresine Etkisi
Şerife Solmaz Medeni İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir Multipl Myelom Otolog Nakil 100.gün Nötrofil lenfosit ve Platelet Lenfosit oranının Sağkalıma Etkisi
Mahmut Yeral Başkent Üniversitesi, Adana Lenfomalarda Mitoxantron ve Melfalan İçeren Hazırlama Rejimi İle Otolog Periferik Kök Hücre Nakli
Ali Ünal Erciyes Üniversitesi, Kayseri Otolog Kök Hücre Nakli Sonrası Rezidü Hastalığı Olan Multipl Miyelom Hastalarında Lenalidomidin Sağkalım Üzerine Etkisi
SALON B
Sözlü Sunu 2 Oturumu
Oturum Başkanları: Emel Ünal (Ankara Üniversitesi, Ankara), İlgen Şaşmaz (Çukorova Üniversitesi, Adana)
Savaş Kansoy Ege Üniversitesi, İzmir Ulusal Pediatrik Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyon Aktivitesi
Gamze Gezen Kesen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Çocuklarda Hematopoetik Kök Hücre Nakli Sonrası Prognozu Belirlemede Modifiye EBMT Risk Skorlamasının Kullanımı
Gülsün Karasu MedicalPark Antalya Hastanesi, Antalya Beta Talasemi Major´lu Çocuklarda Akraba Dışı Vericiden Hematopoetik Kök Hücre Nakli
Gülsün Karasu Antalya Medicalpark Hastanesi, Antalya Talasemi Nakillerinde Erken Dönem Mikst Kimerizm-Graft Kaybı İlişkisi
Gülen Tüysüz Kintrup Akdeniz Üniversitesi, Antalya Fanconi Anemisinde Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Sonuçları; Tek Rejim, Tek Merkez Deneyimi
Taner Arpacı Acıbadem Üniversitesi, Adana Kemik İliği Transplantasyonu Yapılan Pediatrik Olgularda Rebound Timik Hiperplazinin Toraks Bt İle Değerlendirilmesi
SALON 7
Sözlü Sunu 3 Oturumu
Oturum Başkanları: Mustafa Pehlivan (Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep), S. Sami Kartı (Acıbadem Hastanesi, İstanbul)
İlknur Kozanoğlu Başkent Üniversitesi, Adana Akraba Dışı Vericilerde Yaşanan Problemler Ve Çözüm Önerileri: Tek Merkez Deneyimi
Mehmet Gündüz Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, Ankara Allojeneik Kök Hücre Nakli Sonrası Gelişen Karaciğer Sinüzoidal Tıkanıklık Sendrom İnsidansı Ve Klinik Bulgular
Zafer Gökgöz Ankara Medicana International Hastanesi, Ankara “Akraba Dışı Allojeneik Periferik Kök Hücre Nakli Hazırlık Rejimlerinde ATLG 30-45-60 mg/kg Doz Karşılaştırılması
Güldane Cengiz Seval Ankara Üniversitesi, Ankara Myelofibroziste Allojeneik Hematopoetik Kök Hücre Nakli Sonuçları: Tek Merkez Deneyimi
Zehra Narlı Özdemir Ankara Üniversitesi, Ankara Ph NEGATİF ALL’DE 1. TAM REMİSYONDA YAPILAN PEKİŞTİRME TEDAVİLERİ NAKİL SONRASI BAŞARIYI ARTTIRIR
Pelin Aytan Adana Başkent Üniversitesi Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Adana Kök Hücre Nakli Yapılan Orak Hücre Anemili Hastalarda Gvhd Profilaksisinde Posttransplant Siklofosfamid/Sirolimus Etkisi
SALON 6
Sözlü Sunu 4 Oturumu
Oturum Başkanı: Zeynep Karakaş (İstanbul Üniversitesi, İstanbul), Ayhan Dönmez (Ege Üniversitesi, İzmir)
Melda Cömert Özkan Ege Üniversitesi,İzmir Serum Total Ve Ldl Kolesterol, Çkcd34+ Hücre Düzeylerini Arttırarak Mobilizasyona Katkıda Bulunabilir
Mutlu Arat Şişli Florence Nightingale Hastanesi, İstanbul Relaps/Refrakter Agressif Lenfomada Allojenik Hematopoetik Kök Hücre Nakli Yeri Var mı? Tek Merkez Deneyimi
Ceyhun Bozkurt İstinye Üniversitesi, İstanbul Steroid Rezistan Akut Graft Versus Host Hastalığında Allojeneik Mezenkimal Kök Hücre kullanımı: Tek Merkez Deneyimi
Barbaros Şahin Karagün Acıbadem Üniversitesi Adana Hastanesi, Adana ALLOJENİK KÖK HÜCRE NAKLİNDEN SONRA ÇOCUKLARDAKİ BK VİRUS İLE İLİŞKİLİ HEMORAJİK SİSTİT: TEK MERKEZ DENEYİMİMİZ
Volkan Hazar Medical Park Göztepe Hastanesi, İzmir Akut lösemili çocuklarda allojenik hematopoietik kök hücre nakli sonrasındaki relapsta tedavi yaklaşımları
Vedat Uygun MedicalPark Antalya Hastanesi, Antalya Yüksek Riskli Çocuklarda Post-Transplant Siklofosfamid İle Haploidentik Hematopoetik Kök Hücre Nakli